Reklamační řád

Uhlí Bílina

Kvalita uhlí je určena katalogy výrobců tuhých paliv. Odběratel po převzetí dodávky neodkladně oznámí dodavateli zjištěné vady jakosti a to u zjevných vad do 24 hodin od převzetí dodávky (nevztahuje se u vlastního odběru ze skladu). U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do dvou měsíců od data dodání, pokud nedošlo k podstatné změně dodaného paliva vinou odběratele. Jedná se o případy, kdy dodané palivo obsahuje nižší výhřevnost, větší obsah popelu než uvádí normy. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z dané dodávky uhlí. V případě zjištění nesprávnosti reklamace podle výsledků laboratorního rozboru, hradí náklady s tím spojené kupující. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva, který se zašle k výrobci na rozbor – lhůta na vyřízení je 30 dni.

Podmínky pro reklamaci

Reklamované uhlí ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí jeho kontrolu, odebere vzorek a sepíše zápis.

Záruka se nevztahuje na:

  • špatně uskladněné uhlí. Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost. Podmínky správného skladování a kontroly teplot uhlí jsou na stránkách výrobce www.SDAS.cz
  •  nevhodné použití paliva k topidlu 

Prodávající seznámí kupujícího na vyžádaní s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem, popřípadě na jeho žádost předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

 

Kontakt pro příjem reklamací mnou dodaného uhlí:

Ryšavý Jiří,  tel 737948499, rysavyji@seznam.cz